اطلاعات تماس

آدرس آبادان ، بریم ، جنب روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان ، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان

 تلفن :     8    الی  06153267196   

سامانه پیام گیر   :  06153266044        

روابط عمومی  :      06153266327        

فاکس منطقه  :     06153261053       

فاکس منطقه  :     06153263091

تماس با ما:

آبادان - بریم - جنب روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان

سامانه پیام گیر :  06153266044         
روابط عمومی :     06153266327