تاریخچه

آدرس آبادان  بریم جنب روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان

تلفن        الی  06153267196   

06153266044          سامانه پیام گیر

06153266327          روابط عمومی

06153261053          فاکس منطقه

06153263091          فاکس منطقه

نمایشگاه

تماس با ما:

آبادان - بریم - جنب روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان

سامانه پیام گیر :  06153266044         
روابط عمومی :     06153266327